...در حال انتقال

مقاومت داخلی باتری

مقاومت داخلی باتری چیست؟

.

 

مقاومت داخلی باتری

.

مقاومت داخلی Ri یک صفحه برابر مقدار هر مقاومت مستقل می باشد که شامل Ri1 مقاومت کنتاکت مابین الکترودها و الکترولیت ( مقاومت پولاریزه ) و همچنین مقاومت Ri2 الکترودها ( صفحات با جداکننده ها ) به جریان الکترون ها و نیز Ri3 مقاومت الکترولیت به جریان یون ها می باشد.

.

هنگامی که صفحات به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند مقاومت های هر صفحه Ri4می باشد که بایستی به محاسبات اضافه شود.

.

در نتیجه خواهیم داشت:

Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3 + Ri4

.

هرچه تعداد صفحات افزایش یابد ( و بالطبع مقدار مساحت سطوح آنها )، مقدار مقاومت داخلی صفحات کاهش می یابد.

.

به عبارت دیگر، هرچه ظرفیت آمپر ساعت (AH) افزایش یابد، مقاومت داخلی کاهش می یابد ( با فرض ضخامت یکسان صفحات )، همچنین هرچه باتری بیشتر دشارژ شود و در درجه حرارت پایین ( اسید سولفوریک دارای ویسکوزیته بیشتر می شود ) مقاومت داخلی افزایش می یابد.

.

مقاومت داخلی Ri یک باتری 12 ولت شامل مقاومت داخلی تک تک صفحات و مقاومت های المنت های داخلی متصل به یکدیگر می باشد.

.

برای یک باتری کاملا شارژ شده با ظرفیت 50 آمپر ساعت (50 AH) در دمای 20 درجه سانتی گراد، Ri برابر 5 الی 10 میلی اهم (mΩ) می باشد و در شرایط 50% شارژ و دمای 25- درجه سانتی گراد تا 25 میلی اهم افزایش می یابد.

در بحث شرکت کنید