...در حال انتقال

ولتاژ باتری

ولتاژ باتری چیست؟

.

 

volt

.

ولتاژ پیل چیست؟

.

ولتاژ پیل Uz، اختلاف پتانسیل مابین صفحات مثبت و منفی در الکترولیت می باشد.

.

این پتانسیل ها بستگی به نوع صفحات و الکترولیت و وضعیت دارند. ولتاژ صفحه یک رقم غیر قابل تغییر نبوده ولی بستگی به حالت و موقعیت شارژ و درجه حرارت الکترولیت دارد ( جاذبه مخصوص الکترولیت ).

.

.

ولتاژ اسمی چیست؟

.

در باتری های انباره سربی، استاندارد DIN 40 724 مقدار ولتاژ اسمی ( ولتاژ تئوری ) UN هر تک صفحه را به مقدار ۲ ولت (۲ V) مشخص می کند.

.

ولتاژ اسمی یک باتری برابر است با حاصل ضرب ولتاژهای هر صفحه در تعداد صفحاتی که به صورت سری به یکدیگر متصل می باشند.

.

مطابق استاندارد EN 60095 – ۱، ولتاژ اسمی باتری های راه انداز برابر ۱۲ ولت (۱۲ V) می باشند ( ۶ خانه باتری که هر خانه ۲ ولت دارد که سری شده اند و در نتیجه باتری ۱۲ ولت می شود ).

.

مقدار ولتاژ ۲۴ ولت (۲۴ V) مورد نیاز در سیستم های الکتریکی کامیون ها یا دیگر خودروهای سنگین توسط سری قرار دادن دو باتری ۱۲ ولت تامین می گردد.

در بحث شرکت کنید