...در حال انتقال

نصب باتری

نصب باتری

ویژگی های محل نصب باتری . . محل نصب باتری باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ . در خصوص محل نصب و استق...

باتری و عیوب آن

باتری و عیوب آن

عیب های باتری . به طور کلی وقتی خودرو استارت نزند یا عیب از باتری است یا از سیستم الکتریکی خودر...