...در حال انتقال

Airstart

استارتر و عملکرد آن

استارتر چیست؟ . . استارتر و عملکرد آن . سوییچ به عنوان یک کلید عمل می کند؛ با پیچاندن آن برق باتر...