...در حال انتقال

باتری و طراحی آن

باتری و طراحی آن

طراحی باتری . . قاب و قطب ها . تمامی باتری ها، جدای از مشخصات فنی الکتریکی، شامل ابعاد استاندارد...