...در حال انتقال

مقاومت داخلی باتری

مقاومت داخلی باتری

مقاومت داخلی باتری چیست؟ .   . مقاومت داخلی Ri یک صفحه برابر مقدار هر مقاومت مستقل می باشد که ش...