...در حال انتقال

نحوه تشخیص باتری اصلی و تقلبی

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو

موارد بسیار زیادی مشاهده شده که برخی از فروشندگان با فروش باتری های تقلبی یا تاریخ گذشته که فا...