برچسب -٪ s

باتری BMW X5

باتری BMW X5

   . خودرو انتخابی شما X5 از شرکت BMW میباشد BMW X5 . باتری BMW X5 ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع...

ادامه مطلب ...
باتری BMW X1

باتری BMW X1

   . خودرو انتخابی شما X1 از شرکت BMW میباشد BMW X1 . باتری BMW X1 ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 650i

باتری BMW 650i

   . خودرو انتخابی شما ۶۵۰i از شرکت BMW میباشد BMW 650i . باتری BMW 650i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 640i

باتری BMW 640i

   . خودرو انتخابی شما ۶۴۰i از شرکت BMW میباشد BMW 640i . باتری BMW 640i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 530i

باتری BMW 530i

   . خودرو انتخابی شما ۵۳۰i از شرکت BMW میباشد BMW 530i . باتری BMW 530i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 528i

باتری BMW 528i

   . خودرو انتخابی شما ۵۲۸i از شرکت BMW میباشد BMW 528i . باتری BMW 528i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 523i

باتری BMW 523i

   . خودرو انتخابی شما ۵۲۳i از شرکت BMW میباشد BMW 523i . باتری BMW 523i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع...

ادامه مطلب ...
باتری BMW 335i

باتری BMW 335i

   . خودرو انتخابی شما ۳۳۵i از شرکت BMW میباشد BMW 335i . باتری BMW 335i ، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع...

ادامه مطلب ...
bmw 750li

باتری BMW 750li

   . خودرو انتخابی شما ۷۵۰li از شرکت BMW میباشد . انواع باتری های مناسب برای ماشین ۷۵۰li دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع): ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ...

ادامه مطلب ...
BMW 760li

باتری BMW 760li

   خودرو انتخابی شما ۷۶۰li از شرکت BMW میباشد . انواع باتری های مناسب برای ماشین ۷۶۰li BMW دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر...

ادامه مطلب ...