...در حال انتقال

مدارهای باتری

انواع مدارهای باتری

.

مدارهای باتری

.

مدارهای باتری سری و موازی

.

در اکثر خودروهای سنگین و نیمه سنگین از سیستم برق 24 ولت استفاده می شود.

.

با توجه به اینکه باتری 24 ولت موجود نیست از دو عدد باتری 12 ولت استفاده کرده و این دو باتری را سری می کنند.

.

سری کردن باتری

.

سری کردن باتری یعنی مثبت یک باتری به منفی باتری دیگر متصل شده و از 2 قطب باقی مانده جهت اتصال باتری به خودرو استفاده می شود. در این حالت آمپر ساعت (AH) ثابت مانده و ولتاژ باتری ها جمع می شود (24 = 12+ 12).

.

گاهی در خودروها به دلیل اضافه کردن تجهیزات الکتریکی نیاز به باتری با ظرفیت بالاتر است اما وقتی فضای موجود برای باتری محدود باشد و نتوان باتری مناسبی نصب کرد اقدام به اضافه کردن باتری دیگری در صندوق عقب می کنند.

.

در این حالت باید دو باتری باهم موازی شوند.

.

موازی کردن باتری

.

موازی کردن باتری یعنی مثبت یک باتری به مثبت باتری دیگر و منفی یک باتری به منفی باتری دیگر و مجموع مثبت ها و منفی ها جداگانه به خودرو اتصال دادن است. در این حالت ولتاژ ثابت مانده ولی آمپر ساعت (AH) مجموع دو باتری می شود.

.

در این حالت حتما باید توجه داشت که آیا دینام قادر به شارژ هر دو باتری می باشد یا خیر؟

.

در هر دو حالت سری و موازی باید دو باتری از نظر مشخصات اسمی یکسان باشند و از سیم ها با سطح مقطع یکسان استفاده کرد.

در بحث شرکت کنید